poniedziałek, 08 kwiecień 2019 18:00

Co ma wpływ na ocenę prac licencjackich?

Praca i egzamin licencjacki Praca i egzamin licencjacki

Prace licencjackie są jednym z elementów składających się na ocenę wystawianą za egzamin licencjacki. Dlatego studenci starają się, aby zostały one napisane na jak najwyższym poziomie. Tego typu prace muszą przede wszystkim posiadać tematy, adekwatne do dziedziny wiedzy, z której są pisane oraz odpowiadające treści napisanego tekstu. Tematy prac wybierane są przez studentów zgodnie z ich zainteresowaniami, mogą także być wyznaczane przez promotorów, na podstawie profilu seminarium i zapotrzebowania istniejącego na wydziale.

Zanim temat pracy licencjackiej zostanie ostatecznie zatwierdzony, musi jednak zostać ułożony dobry plan, adekwatny do omawianego zagadnienia i dzielący tekst na równe części. Oprócz poszczególnych rozdziałów musi on posiadać także wstęp i zakończenie, napisane poprawnie pod względem językowym i formalnym. prace licencjackie będą pokazywane wszystkim członkom komisji egzaminacyjnej, dlatego powinny posiadać dobrze rozplanowane strony tytułowe, ponieważ, jak powszechnie wiadomo, bardzo ważne jest pierwsze wrażenie o ocenianym przez nas jakimś dziele.

Przed przystąpieniem do egzaminu licencjackiego student musi złożyć w dziekanacie indeks z kartą zaliczeniową, w której będą widniały same pozytywne oceny. Prace licencjackie same w sobie nie gwarantują jeszcze dopuszczenia do egzaminu licencjackiego i otrzymania z niego dobrej oceny, trzeba jeszcze pochwalić się dobrą średnią z całości studiów, która jest wliczana do oceny końcowej.

Na samym egzaminie licencjackim student będzie musiał zaprezentować napisaną przez siebie pracę oraz odpowiedzieć na pytania komisji egzaminacyjnej. W jej skład wchodzi promotor pracy, jej recenzent oraz dziekan wydziału. W praktyce, zwłaszcza jeżeli w jednym dniu przeprowadzanych jest kilkanaście egzaminów, to odbywają się one szybko i sprawnie, a członkowie komisji traktują studentów nawet w łagodniejszy sposób niż na zwykłych egzaminach. Najważniejsze jest, aby prace licencjackie napisane przez studentów zrobiły na nich dobre wrażenie.